logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail:p43@mjo.krakow.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Piotr Gaweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

KRS 0000270261

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

religia

gimnstyka korekcyjna

tańce

rytmika

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

 

Deklaracja dostępności

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Opłaty

Opłaty za przedszkole – rok szkolny 2021/2022                  

 

                                                                                                   Kraków 1.01.2022

 

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach w Krakowie

 

1stycznia2018r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym(art.52ust.15ww.ustawy- Dz.U. z 2017 poz.2203).

Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowiły świadczenia pieniężne będące przedmiotem stosunków cywilnoprawnych(zrodzicami/opiekunami prawnymi była zawierana umowa). Natomiast obecnie są to już świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Zmiana charakteru opłat oznacza,ze niema już podstaw do ich określania w umowach cywilnoprawnych zawieranych z rodzicami. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady gminy  w Gminie Miejskiej Kraków   obowiązuje   uchwała NrXCVII/2509/18RadyMiasta Krakowazdnia14marca2018r.wsprawieokreśleniawysokości opłatza korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Na mocy ww.przepisów rodzic/prawnyopiekunjest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:

  1. korzystanie przez dziecko z nauczania,wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czas pobytu dziecka,do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym kończy 6 lat,w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania.
  2. wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.

Dla rodzin objętych Programem pn.Krakowska Karta Rodzinna3+ lub Programem pn.Kraków dla Rodziny„N"opłata,o której mowa powyżej wynosi 0,50zł.

Dla rodzin objętych zarówno Programem pn.Krakowska Karta Rodzinna3+jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny„N”opłata,o której mowa powyżej wynosi 0zł.

Opłata za korzystanie z przedszkola nie wnoszą rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki zdrowotnej.

 

 

Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.

Nie uiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunkubankowym.

W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.

 

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ EDUKACJI

tel. +48 12 616 52 00, fax +48 12 616 52 01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18

Uchwała Nr XCI/2377/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków reguluje wysokość opłat za przedszkole poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki:

  • 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę
  • 0,50zł dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+
  • 0,50 zł dla rodzin objetych Programem pn. Kraków dla Rodziny "N"
  • 0 zł dla rodzin objętych zarówno programem pn. Kraków dla Rodziny "N" jak i Krakowska Karta Rodzinna 3+
  • Rodzice dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym ponoszą opłatę tylko za żywienie.

Godziny bezpłatne 730 – 1230

Stawka żywieniowa od 1 stycznia 2022r.

11 zł – 3 posiłki
8.80zł – śniadanie, obiad
8,25 zł – obiad, podwieczorek

2,75 śniadanie

6,05zł – obiad

2,20- podwieczorek

 

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), uchwały Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 43 w Krakowie z dnia 26.04.2019 informuję, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do dnia 14 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola.

 


Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekaże informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

 

Po otrzymaniu niniejszej informacji rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14 tego miesiąca zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną od dyrektora. 03 1020 2892 0000 5402 0590 2558 ( nr rachunku bankowego) Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
Tytułem: imię i nazwisko dziecka

 

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem,
co dodatkowo zwiększy należność o koszty upomnienia.

 

Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.

 

Ponadto informuję, że w razie braku wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), organ właściwy może przekazać w całości należne świadczenie na poczet ww. zaległości.

 

Wykaz umów najmu miejsca parkingowego

L.p.

Nazwa podmiotu, z którym została zawarta umowa

Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia

Czas trwania umowy

Określenie sposobu udostępniania

Udostępniona powierzchnia w m2

Stawka za m2

Stawka za godzinę (brutto)

Opłata miesięczna zł/m-c (brutto

Rodzaj umowy

uwagi

Czynszu zł/m2

(brutto

Media zł/m2

(brutto)

1

Osoba prywatna 1

Miejsce parkingowe

01.01.-31.12.2022

7 dni w tygodniu

6m2

   

150 zł

najem

 

2

Osoba prywatna 2

Miejsce parkingowe

01.01.-31.12.2022

7 dni w tygodniu

6m2

   

150 zł

Najem

 

3

Osoba prywatna 3

Miejsce parkingowe

01.01.-31.12.2022

7 dni w tygodniu

6m2

   

150 zł

Najem

 

4

Osoba prywatna 4 prowadząca działalność gospodarczą

Miejsce parkingowe

01.01.-31.12.2022

7 dni w tygodniu

6m2

   

150 zł

Najem

 

5

Osoba prywatna 5 prowadząca działalność gospodarczą

Miejsce parkingowe

01.01.-31.12.2022

7 dni w tygodniu

6m2

   

150 zł

Najem

 

6

Osoba prywatna 6

Miejsce parkingowe

01.01.-31.12.2022

7 dni w tygodniu

6m2

   

150 zł

Najem

 

7

Osoba prywatna 7

Miejsce parkingowe

01.01.-31.12.2022

7 dni w tygodniu

6m2

   

150 zł

najem

 
      8  osoba prywatna 8
 miejsce parkingowe  01.01.-31.12.2022  7 dni w tygodniu  6 m2        150 zł  najem