logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail: dyrekcja@przedszkole43.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Jasiołek Paweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

KRS 0000270261

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

religia

gimnstyka korekcyjna

tańce

rytmika

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

 

Deklaracja dostępności

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

O przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego Przedszkola:

 • Wszystkich rodziców, którzy pragną aby ich dziecko, mając zapewnione poczucie bezpieczeństwa, wkraczało w samodzielność, miło i twórczo spędzało czas.
 • W naszym Przedszkolu dzieci zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im bezstresowy start w szkole.
 • Wychowankom stwarzamy serdeczną, troskliwą opiekę, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz ciepłą sprzyjającą  rozwojowi  atmosferę.
 • Wszystkim podopiecznym dajemy możliwość poznania swojego rodzinnego miasta i jego najbliższych okolic, tak by mogli stać się świadomymi obywatelami, związanymi uczuciowo z Krakowem. Zapewniamy warunki, które pozwolą dzieciom poznać historię, kulturę, tradycję Krakowa i regionu.
 • Uwrażliwiamy naszych wychowanków na potrzeby drugiego człowieka i środowiska, w którym żyje.
 • Zdobytą przez dzieci wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy do rozwijania ich zdolności i zainteresowań artystycznych.
 • Przygotowujemy dzieci do prezentowania swoich osiągnięć w środowisku pozaprzedszkolnym.
 • Rozbudzamy u dzieci zainteresowania historią, kulturą  i sztuką.
 • Dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych zapewniamy opiekę logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Każdy rodzic otrzymuje z naszej strony rzetelną informację o swoim dziecku, a w razie potrzeby może liczyć na  poradę i pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Ponadto nasze działania wspierane są przez specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mającej swoją siedzibę w Krakowie na ul. Popławskiego 17.
 • Dzieciom zdolnym stwarzamy możliwość rozwoju swoich pasji  poprzez udział w bezpłatnych zajęciach muzyczno- rytmicznych oraz kołach zainteresowań funkcjonujących na terenie naszego przedszkola (koło muzyczne, koło plastyczne, koło taneczne).
 • Wszystkie chętne dzieci mają możliwość pobierania bezpłatnej nauki języka angielskiego, religii i  gimnastyki korekcyjnej.
 •  Systematycznie włączamy rodziców naszych wychowanków w realizację zaplanowanych zadań.
 • Rodzice mają możliwość wyboru ilości posiłków z jakich będzie korzystało dziecko (śniadanie, obiad, podwieczorek). W jadłospisie przedszkola uwzględnia się indywidualne potrzeby dietetyczne (alergie pokarmowe).

Ramowy rozkład dnia:

630 – 815     schodzenie się dzieci, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela, zabawy ruchowe,ćwiczenia poranne
815 – 830     przygotowanie do śniadania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
830 – 900     śniadanie
900 – 930      mycie zębów, przygotowanie do zajęć programowych
930 – 1145    zajęcia programowe, spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali, zajęcia rozwijająca zainteresowania artystyczne dzieci
1200 – 1230   obiad, wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w czasie posiłku oraz czynności porządkowych po zakończeniu obiadu

Dzieci młodsze – grupy I i II

1230 – 1400  przygotowanie do odpoczynku poobiedniego „leżakowanie”
1400 – 1430  przygotowanie do podwieczorku
1430 – 1445  podwieczorek
1445 – 1700  praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela w ogrodzie lub sali

Dzieci starsze – grupy III – VI

1230 – 1300  poobiedni relaks – słuchanie bajek, muzyki
1300 – 1415  praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia dodatkowe
1415 – 1430  przygotowanie do podwieczorku
1430 – 1445  podwieczorek
1445 – 1700 praca indywidualna z dzieckiem, dowolna działalność dzieci pod kierunkiem nauczyciela w ogrodzie lub sali, zajęcia dodatkowe.

Nasze atuty:
    Cele jakie sobie stawiamy osiągamy poprzez:

 • wykształconą, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę pedagogiczną, wspomaganą przez fachowy personel obsługi.
 • systematyczne doposażanie bazy przedszkolnej w zabawki i pomoce dydaktyczne.
 • częsty kontakt dzieci ze sztuką, muzyką i formami teatralnymi.
 • uczestnictwo dzieci w konkursach, imprezach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje i placówki kulturalne.
 • indywidualizację procesu nauczania i wychowania z uwzględnieniem poziomu rozwoju każdego dziecka.

        Dzieci korzystają z :

 • jasnych przestronnych, kolorowo umeblowanych sal, bogato wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne
 • dużego ogrodu
 • nowocześnie wyposażonych łazienek

 

KONCEPCJA PRACY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 43

W KRAKOWIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1043 z 2006 z późn. zm)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
3. Statut Samorządowego Przedszkola Nr 43 w Krakowie

Wizja

Nasze Przedszkole

 • jest miejscem bezpiecznym, otwartym na potrzeby wychowanków i ich Rodziców
 • wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci, ułatwiając podjęcie nauki w szkole.
 • wprowadza swoich wychowanków w świat różnych dziedzin sztuki
 • dysponuje wysoko wykwalifikowaną i kompetentną kadrą pedagogiczną
 • zapewniamy bezpieczny pobyt, serdeczną troskliwą opiekę, wspieramy rodziców w procesie wychowania.
 • wpajamy zasady dobrego wychowania, uczymy szacunku dla drugiego człowieka oraz wrażliwości na potrzeby bliźnich,
 • wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności gwarantujące osiągnięcie gotowości szkolnej
 • rozbudzamy ciekawość poznawczą i rozwijamy aktywność twórczą dzieci,
 • stwarzamy dzieciom warunki do rozwijania swoich zainteresowań
  i zdolności artystycznych oraz prezentowania swoich osiągnięć
  w środowisku poza przedszkolnym.
 • umożliwiamy dzieciom kontakt z historią i sztuką, dzięki czemu wzbogacają oni swoje doświadczenia artystyczne oraz stają się wrażliwymi odbiorcami sztuki

Misja

W naszym przedszkolu

Cel główny:

Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, uczestniczenia w życiu społecznym, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych

Cele priorytetowe:

 1. Stymulowanie twórczej aktywności dziecka w celu rozwijania indywidualnych zdolności artystycznych.
 2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez poznawanie różnych dziedzin sztuki.
 3. Ukształtowanie pozytywnego stosunku do siebie, świata i wartości.
 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne
  i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.

Model wychowanka

Wychowanek Przedszkola Nr 43:

-        zna i potrafi korzystać z najbliższego otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego

-        jest wrażliwym odbiorcą różnych dziedzin sztuki, chętnie z nią obcuje oraz uczestniczy w jej tworzeniu

-        wyraża zainteresowanie tworzeniem, odkrywaniem

-        poszukuje indywidualnych rozwiązań, przejawia indywidualny styl myślenia

-        potrafi działać, doświadczać, badać, eksperymentować, korzystać z różnych źródeł wiedzy

-        przejawia chęć poznawania świata

-        potrafi przestrzegać norm zachowań społecznie akceptowanych

-        posiada umiejętność współżycia w grupie, poszanowania i respektowania praw innych

-        radzi sobie z własnymi emocjami i właściwie reaguje na przejawy emocji innych oraz kontroluje własne zachowanie

-   jest dobrze wszechstronnie przygotowany do podjęcia nauki w szkole

Działania podejmowane przez:

Dzieci:

- aktywny udział w zajęciach dydaktycznych i zabawach

- uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań i innych zajęciach dodatkowych

- udział w różnorodnych konkursach

- uczestnictwo w wycieczkach i imprezach okolicznościowych

Nauczycieli:

- stałe pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka

- poznawanie i zaspokajanie potrzeb dzieci, indywidualizacja pracy

- stała obserwacja postępów dziecka i określanie gotowości szkolnej

- ścisła współpraca z rodzicami, doradztwo pedagogiczne

 

Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole Nr 43 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.przedszkole43.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Przedszkola Nr 43
Data publikacji strony internetowej: 06..01.2006
Data ostatniej aktualizacji: 07.05.2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

 • Brak mapy strony
 • brak opisów zdjęć,

wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podświetlane linki
 • skróty klawiaturowe
 • odpowiednia struktura nagłówków
 • zdjęcia dostępne cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe
Na stronach
www.przedszkole43.plmożna używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą, z którą należy kontaktować się w tej sprawie jest  pani Weronika Loster adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon:12 633 27 62 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury
Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna (h2)

Aby dostać się do budynku trzeba pokonać dwa stopnie oraz pierwsze drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Potem znajdują się drzwi z dzwonkiem po lewej stronie, otwierane przez pracownika przedszkola. Za drzwiami znajduje się hol z szatnią i dwoma salami dydaktycznymi. Budynek posiada dwie kondygnacje aby przemieścić się miedzy kondygnacjami trzeba pokonać schody. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.