logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail: dyrekcja@przedszkole43.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Jasiołek Paweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

koło plastyczne      
zajęcia muzyczno-rytmiczne
koło taneczne     
język angielski
religia
gimnstyka korekcyjna

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Wyniki konkursu „Czas z rodziną super sprawa, w kuchni razem - jest zabawa"

08 czerwiec 2020

Wyniki konkursu kulinarno-fotograficznego

„CZAS Z RODZINĄ SUPER SPRAWA, W KUCHNI RAZEM - JEST ZABAWA”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy z zaangażowaniem wykonali swoje popisowe dania i podzielili się z nami pięknymi zdjęciami. Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania! Jury stanęło przed trudnym wyborem, ponieważ wszystkie dania były wyjątkowe i wyglądały przepysznie. Po naradzie Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

 

W kategorii „SMAKOWITOŚĆ”

I miejsce: Helenka i Dyzio Zimoląg

II miejsce: Franio i Ela Jasiołek

III miejsce: Ania Jaskulska

 

W kategorii „ORYGINALNOŚĆ NAZWY”

I miejsce: Olek Dunak

II miejsce: Madzia Moląg

III miejsce: Maciek Kowalik

Wszystkim laureatom gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów! Rodziców prosimy o odbiór nagród i dyplomów w przedszkolu. 

Procedury

11 maj 2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 43 WARUNKACH PANDEMII COVID-19

PODSTAWA PRAWNA:

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
3.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
4.Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusaz02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374)
5.Na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
6. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

CELE PROCEDURY:

 

 1. ochrona zdrowia i życia wszystkich osób przebywających na terenie przedszkola: pracowników, dzieci ich rodziców i prawnych opiekunów
 2. zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w przedszkolu,
 3. określenie obowiązków i zadań pracowników przedszkola

 

Zmiany w procedurze mogą być dokonywane przez dyrektora placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Zmiany te muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Rodzice, którzy wyrażają wolę uczęszczania dziecka do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia wniosku zgłoszenia woli przyjęcia dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 43 w czasie pandemii i dostarczenia go do przedszkola najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka. zał. Nr 1 do procedury.
 2. Dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka biorąc pod uwagę wytyczne MEN dotyczące kryteriów pierwszeństwa: w pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu-oboje rodzice pracują i wykonują pracę poza miejscem zamieszkania, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Przed przyprowadzeniem dziecka rodzic zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 4. Do przedszkola dziecko przyprowadzać może jedynie osoba zdrowa, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, niebędąca w kwarantannie.
 5. Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.
 6. Dzieci alergiczne w przypadku widocznego zaostrzenia objawów (kaszel, katar),do przedszkola będą przyjmowane jedynie na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, że objawy są następstwem alergii a nie niezależnej infekcji. W przypadku braku takiego zaświadczenia dziecko
  z widocznymi objawami chorobowymi nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 7. Rodzic zobowiązany jest we własnym zakresie podczas drogi do i z przedszkola zaopatrzyc swoje dzieck, jeśli ukończyło 4 rok życia w maseczkę.
 8. Rodzic na piśmie wyraża zgodę na regularny pomiar temperatury ciała dziecka (przy porannym wejściu do przedszkola, podczas dnia i przy wyjściu z przedszkola)
 9. W trakcie przyjęcia dziecka do przedszkola pracownik dokonuje pomiaru temperatury rodzicowi i dziecku. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37st.C) dziecko nie będzie mogło pozostać w placówce.
 10. Dziecko odbierane jest od rodzica/opiekuna przez pracownika przedszkola
  w drzwiach przedszkola i przekazane drugiemu pracownikowi, który sprawuje nad nim opiekę w szatni, w trakcie przebierania się, przejścia do Sali, w której dziecko będzie przebywać. Dziecko samodzielnie przebiera się w szatni a następnie dezynfekuje się mu ręce i przekazuje do wyznaczonej grupy pod opiekę nauczyciela.
 11. Rodzic nie odbija karty rejestrującej czas pobytu dziecka w przedszkolu, zrobi to pracownik przedszkola.
 12. Odbiór dziecka z placówki przebiega analogicznie. Rodzic/ opiekun dzwoni na hol informując, że chce odebrać dziecko z przedszkola. Pracownik przedszkola wywołuje dziecko z grupy, dziecko ubiera się, dokonywany jest mu pomiaru temperatury, odbija kartę i oddaje dziecko rodzicowi/opiekunowi w drzwiach przedszkola.
 13. Wprowadza się zakaz wejścia rodziców na teren całej placówki.
 14. Rodzic/opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa, zakładania rękawiczek ochronnych lub dezynfekowania rąk. Środek dezynfekujący będzie udostępniony przed przedszkolem.
 15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dziecko z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min 1,5 - 2m
  w stosunku do innych napotkanych osób (dzieci, pracowników i innych opiekunów). Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie lub odbiór dziecka z placówki wytworzy się kolejka należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 16. W półce indywidualnej dziecka w szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę, zapakowane w woreczki foliowe ze strunowym zamknięciem, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 17. Na czas trwania pandemii zabrania się przynoszenia do przedszkola zbędnych przedmiotów czy zabawek. Proszę także sprawdzać czy dziecko nie chowa do kieszeni zabawek lub innych przedmiotów przed wyjściem z domu lub samochodu.
 18. Każdego dnia Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania dziecka w czystych, wypranych ubraniach w celu minimalizowania ryzyka przenoszenia wirusa na ubraniach.
 19. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum (max 2osoby) ilość osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 20. Kontakt z nauczycielem w pilnych sprawach możliwy jest jedynie e-mailowo lub telefonicznie.
 21. W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu konieczne jest przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy danej grupy, do której dziecko uczęszcza i zadeklarowanych przez rodziców godzinach.

ZASADY PRZEBYWANIA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Informacje ogólne

 1. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 3. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar, kaszel lub zaczerwienione spojówki) rodzice są zobowiązani do przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
 4. Rodzice dziecka po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków placówki i personelu.
 5. Po wejściu na teren przedszkola wyznaczona przez Dyrektora osoba dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka w obecności rodzica. Jeżeli temperatura przekracza 37°C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. Drugi pomiar temperatury jest dokonywany w ciągu dnia i w trakcie wyjścia z przedszkola.
 6. Temperatura ciała dziecka mierzona jest za pomocą termometru bezdotykowego.
 7. Każdy rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 8. W przypadku zaobserwowania u dziecka w ciągu dnia wzrostu temperatury lub wyraźnych objawów infekcji nauczyciel powiadamia rodzica, który zobowiązany jest niezwłocznie do odebrania dziecka z przedszkola.

  Organizacja opieki w przedszkolu

  1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
  2. Grupy dzieci nie stykają się ze sobą.
  3. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele i opiekunowie.
  4. Podczas sprawowania opieki nad dziećmi unika się rotacji pracowników.
  5. Nauczyciele i opiekunowie zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra.
  6. Liczba dzieci w grupie jest uzależniona od metrażu sali i zaleceń sanepidu. Minimalna przestrzeń do wypoczynku i zabawy dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna, z wyłączeniem sal na izolację dla dzieci i pracowników oraz sali przechodniej bez łazienki. Mając na uwadze powyższe wytyczne przedszkole dysponuje 3 salami.
  7. Podczas zabaw swobodnych i zorganizowanych przez nauczyciela podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości (dzieci nie bawią się wszystkie
   w jednym miejscu, lecz pojedynczo lub w małych grupach 2- lub 3-osobowych), wykorzystuje się całą wolną przestrzeń sali.
  8. Z sal przedszkolnych zostają usunięte przedmioty i zabawki, których nie można regularnie dezynfekować (np. pluszaki, lalki, wózki, książki, gry planszowe, dywan),
   a wykorzystywane przez dziecko zabawki lub przybory sportowe będą poddawane dezynfekcji przed użyciem przez kolejne dziecko.
  9. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych własnych zabawek oraz innych przedmiotów.
  10. Podczas pracy przy stolikach maksymalna liczba dzieci przy stoliku wynosi 2 osoby. Stoliki są ustawione w odległości 1,5 metra zarówno podczas pracy jak i posiłków.
  11. W czasie trwania pandemii rezygnuje się odpoczynku w formie leżakowania.
  12. Nauczyciele zapewniają warunki do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
  13. Nauczyciele organizują dzieciom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci pozostające w domach zostają objęte w dalszym ciągu nauczaniem zdalnym.
  14. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z placu zabaw (każda grupa osobno). Po skorzystaniu z placu zabaw sprzęt, z którego korzystały dzieci jest dezynfekowany.
  15. Zakazuje się wyjść grup poza teren przedszkola (np. spacer po parku).

   Higiena i dezynfekcja

   1. Wprowadza się obowiązek zapewnienia, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
    1. powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,
    2. wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem,
   2. Nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w szczególności:
    1. wyjaśnienia, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone;
    2. systematycznego przypominania dzieciom obowiązujących zasad bezpieczeństwa
     i higieny;
    3. utrwalania z dziećmi etapów mycia rąk, organizowanie pokazu mycia rąk;
    4. dbanie o częste i regularnie mycie rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;
    5. informowanie o prawidłowym korzystaniu z sanitariów;
    6. zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
     i kasłania;
    7. wdrażanie dzieci do unikania dotykania twarzy oraz unikania wkładania do ust palców, zabawek i innych przedmiotów
    8. przypominanie zasad prawidłowego zachowania się przy stole (spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko
     z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
   3. W okresie pandemii dzieci nie myją zębów w placówce oraz samodzielnie korzystają z toalety.
   4. W drodze do i z placówki, rodzic jest zobowiązany do zaopatrzenia dziecka, które ukończyło 4 rok życia w indywidualną ochronę ust i nosa. W placówce i na placu zabaw dziecko przebywa bez maseczki.
   5. W półkach w szatni mogą znajdować się tylko ubrania na zmianę i odzież wierzchnia.
   6. Każdego dnia Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania dziecka w czystych, wypranych ubraniach w celu minimalizowania ryzyka przenoszenia wirusa na ubraniach.

  POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID -19- dziecka

  Dyrektor przedszkola wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala grupy VI).

  1. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona przez Dyrektora osoba, niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawice i foliowy fartuch), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki
   i pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
  2. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji rodziców lub opiekunów dziecka.
  3. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są, jak najszybciej dezynfekowane.
  4. Jeżeli stan zdrowia dziecka się pogarsza, przed przybyciem jego opiekuna prawnego, Dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
  5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice dziecka są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie Dyrektora przedszkola, celem zapobiegania rozpowszechnianiu się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
  6. O zaistniałej sytuacji informowani są rodzice innych dzieci.
  7. W przypadku, gdy dziecko z przedszkola zostało skierowane do szpitala
   z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii Dyrektor w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów


   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SPTWIERDZENIA U PRACOWNIKA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID - 19
   1. Dyrektor placówki prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.
   2. Wszystkie stanowiska, na których osoba zakażona świadczyła pracę, wszystkie przedmioty, w szczególności narzędzia i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, podlegają szczegółowej dezynfekcji.
   3. Zwolnione z obowiązku świadczenia pracy zostają wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z danym pracownikiem.
   4. W przypadku, gdy pracownik przedszkola został skierowany do szpitala
    z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii Dyrektor w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
   5. Dyrektor placówki ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   6. Ważne telefony
   • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa – 012 616 52 00
   • Powiatowa Stacja Sanitaro Epidemiologiczna w Krakowie telefon do zgłaszania sytuacji alarmowych 600 876 214 602 263 605
   • Wojewódzka Stacja Sanitaro Epidemiologiczna w Krakowie telefon do zgłaszania sytuacji alarmowych 667 881 188
   • Kuratorium Oświaty w Krakowie 12 448-11-10

    Zasady żywienia w Samorządowym Przedszkolu Nr 43
    1. Z żywienia przygotowanego przez pracowników kuchni korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.
    2. W kuchni przebywają tylko i wyłącznie pracownicy kuchni i intendent.
    3. Pracownicy kuchni pracują w odległości co najmniej 2 m pomiędzy sobą. Kucharka ustali stanowiska i organizację pracy dla pomocy kuchennych.
    4. Pracownicy kuchni unikają kontaktów z pozostałymi pracownikami.
    5. Odbiór posiłków, naczyń, wody itp. przez pracowników obsługi odbywa się tylko i wyłącznie poprzez specjalnie do tego celu przeznaczone okienka.
    6. Ustala się całkowity zakaz wstępu osób trzecich do kuchni.
    7. Dziecko nie może wnosić własnego pożywienia (jedzenia i picia) na teren przedszkola.
    8. Kuchnia zamawia i odbiera towar od dotychczasowych dostawców z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Dostawcy nie wchodzą do budynku przedszkola. Towar pozostawiany jest przy drzwiach wejściowych od strony kuchni i odbierany przez pracowników kuchennych przedszkola.
    9. Pojemniki są dezynfekowane przez pracowników kuchni.
    10. Podczas przygotowywania posiłków, poza warunkami objętymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia, zgodnie z normami HACCAP, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz niezbędne środki ochrony osobistej pracowników.
    11. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C oraz wyparzać w wyważarkach po każdym wykorzystaniu.
    12. Zobowiązuje się pracowników kuchni do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
    13. Dzieci spożywają posiłki w przydzielonych im salach. Każde dziecko ma stałe, ustalone przez nauczyciela miejsce.
    14. Przed i po każdym posiłku dzieci wraz z nauczycielem myją dokładnie ręce wodą i mydłem.
    15. Dzieci korzystają tylko z przydzielonych im sztućców, talerzy i kubków.
    16. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki.
    17. Po każdym posiłku dzieci woźna oddziałowa dokładnie myje stoliki.
    18. Panie woźne podają dzieciom posiłki w specjalnie do tego celu przeznaczonych fartuchach, po dokładnym umyciu i dezynfekcji rąk.
    19. Pracownicy kuchni muszą myć ręce:
    • Przed rozpoczęciem pracy;
    • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
    • Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
    • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
    • Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
    • Po skorzystaniu z toalety;
    • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
    • Po jedzeniu, piciu;
    • Po kontakcie z pieniędzmi;

    ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKÓW.

    1. Środki ochrony indywidualnej mają chronić zdrowie i życie pracowników. To wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie.
    2. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.
    3. Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku.
    4. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
    5. W celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej każdy pracownik zostaje zapoznany z instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego określającą sposoby używania środków ochrony indywidualnej.
    6. Wyposażenie pracowników:
    7. Nauczyciel: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, środki do dezynfekcji.
    8. Starsza woźna oddziałowa: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch bawełniany, flizelinowy, foliowy, środki do dezynfekcji, środki czystości.
    9. Pracownicy kuchni: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch bawełniany biały, flizelinowy, foliowy, środki do dezynfekcji, środki czystości.
    10. Pracownik gospodarczy: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, środki do dezynfekcji.
    11. Pracownik administracyjny: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, środki do dezynfekcji.

 

Załącznik numer 1 Procedury bezpieczeństwa w samorządowym Przedszkolu Nr 43 w związku z wystąpieniem Covid – 19

                     OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,  KTÓRE UCZĘSZCZA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 43

 1. Zapoznałam/em się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania procedury bezpieczeństwa w czasie z pandemii koronawirusa COVID - 19 obowiązujące w przedszkolu.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu koronawirusem COVID - 19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i Dyrekcją jak również ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki, tym samym na narażenie na zakażenie koronawirusem COVID - 19 jest po mojej stronie.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.
 10. Zostałem poinformowana/y, że podczas przekazywania dziecka pracownikowi przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica/opiekuna maseczki ochronnej i rękawiczek, należy zdezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie.
 11. Zostałam/em poinformowana/y o zakazie wchodzenia do przedszkola.
 12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odebrania telefonu od pracowników przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
 13. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję przedszkola.
 14. Zapoznałam/łem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia koronawirusem COVID - 19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi w miejscu dostępnym dla Rodziców.
 15. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia koronawirusem COVID - 19
 1. Numer telefonu rodziców do tzw. „szybkiego komtaktu”……………………........................................…………….

…………………………………………………………………………………………..........................................................

……………………………………                                           ………………………………

data i podpis matki/opiekuna prawnego                               data i podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik numer 2 Procedury bezpieczeństwa w samorządowym Przedszkolu Nr 43 w związku z wystąpieniem Covid – 19

ZGŁOSZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 43 W KRAKOWIE

W CZASIE EPIDEMII COVID – 19

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA……………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc (liczba dzieci w grupie do 12, przy założeniach minimalnej powierzchni na dziecko 4m2) ustala się kolejność przyjęć w oparciu o następujące kryteria:

Oboje rodzice pracują, wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie maja możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*       TAK             NIE

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

W systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19           TAK     NIE

W służbach mundurowych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19           TAK     NIE

Handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19           TAK     NIE

*Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego

 

Deklaruję chcę skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia ………………………………………………………

W godzinach……………………………………………………………………………………………………………………………….

Dziecko będzie korzystać z następujących posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………..                                                                 ……………………………

Data i podpis matki/ opiekuna prawnego                                     data i podpis ojca/opiekuna prawnego

Wyniki konkursu plastycznego „Ozdoba wielkanocna”

24 kwiecień 2020

 Wyniki konkursu plastycznego" 

„Ozdoba wielkanocna”

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie, kreatywność i poświęcony czas, a Rodzicom za wsparcie i pomoc przy realizacji prac. Dzięki Waszej mobilizacji możemy oglądać tak inspirujące i pomysłowe ozdoby wielkanocne.

Po naradzie dotyczącej oceny prac konkursowych, Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

W kategorii dzieci młodszych 

I miejsce: Ewa Hanula

II miejsce: Franio Jasiołek

III miejsce: Gabrysia Bomba

 

W kategorii dzieci starszych

I miejsce: Natalia Witkowska

II miejsce: Madzia Hanula

III miejsce: Marysia Waradzyn

Wszystkim laureatom gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów! Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się po powrocie do Przedszkola.

 

KONKURS PLASTYCZNY "OZDOBA WIELKANOCNA""

22 kwiecień 2020

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „Ozdoba wielkanocna”. Wykonane prace zrobiły na nas ogromne wrażenie, dlatego chcemy, aby wszyscy mogli je podziwiać na multimedialnej wystawie, do której serdecznie zapraszamy.

Prace na konkurs zostały wykonane przez wymienionych uczestników:

Z grupy I:

 • Amadei „Pisanka”
 • Laura „Świąteczne Pisklaki"
 • Gabrysia „Króliki w trawie”

Z grupy II

 • Nikolka „Króliczek”
 • Franio „Wielkanocny zajączek”
 • Oliwia „Fantazyjne wielkanocne jajko”
 • Leosia „Koszyczkowe marzenia pana Storczyka
 • Aleks „Wianek z jajeczkami”

Z grupy III

 • Ewa „Pisanka”
 • Helenka „Owieczka wielkanocna"
 • Aleksander „Świąteczne kurczaki”
 • Ala i Filip (z gr. V) „Królik w stroiku z rzeżuchy”
 • Gabrysia „Papierowe zajączki" 

Z grupy IV:

 • Ela „Wielkanocny Baranek”
 • Maks „Zwariowane jajka”
 • Ania „Wielkanocny króliczek”
 • Marysia „Wielkanocna girlanda”
 • Michalinka „Wielkanocna baletnica"
 • Maja „Koszyk wielkanocny”

Z grupy V:

 • Ania „Wazonik z wielkanocnymi ozdobami"
 • Madzia „Pisanka”
 • Kasia „Ozdoby wielkanocne”

Z grupy VI:

 • Kuba „Pisanki Wielkanocne”
 • Marysia „Rodzina zajączków”
 • Natalia „Skarpetkowy królik na wiosennej łące”

Ogłoszenie wyników konkursu w piątek. Natomiast uroczyste wręczenie nagród nastąpi po powrocie do przedszkola.

RODZINNY KONKURS RECYTATORSKI

21 kwiecień 2020

RODZINNY KONKURS RECYTATORSKI

„GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE…”

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci z naszego przedszkola do udziału w rodzinnym konkursie recytatorskim.

Cele konkursu:

- Popularyzacja polskiej literatury dziecięcej

- Wspólny występ z Rodziną

- Promowanie zasad dobrego wychowania

- Prezentacja zdolności recytatorskich

Przebieg i zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola wraz ze swoimi Rodzicami (mile widziane rodzeństwa).

2. Rodzice wraz z dziećmi, przygotowują się w domu do recytacji wybranego wiersza, autorstwa polskich poetów.

3. Tematyka wiersza powinna dotyczyć: dobrego wychowania, zasad savoir vivre, czarodziejskich słów, prawidłowych relacji miedzy ludzkich etc.

4. Rodzice przygotowują dla siebie i dziecka strój bądź rekwizyty pomocne w interpretacji utworu.

5. Gotowe występy wysyłacie Państwo w formie 1 krótkiego filmiku (1-2 min.) oraz 1 zdjęcia na konkursowego e-maila przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Termin nadsyłania filmików upływa 30.04.2020r.

7. Oceny występów dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

8. Kryteria oceny:

- właściwy dobór repertuaru

- znajomość tekstu

- interpretacja utworu, wykorzystanie rekwizytów

- ogólny wyraz artystyczny- zaangażowanie występujących

9. Ogłoszenie wyników 4.05.2020r.

10. Przesłanie zdjęć i filmików jest równoznaczne ze zgodą na zamieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola.

11. Wszystkie Rodziny, które zgłoszą się do konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięscy otrzymają także nagrody.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU