Serdecznie zapraszamy do naszego Przedszkola:

 • Wszystkich rodziców, którzy pragną aby ich dziecko, mając zapewnione poczucie bezpieczeństwa, wkraczało w samodzielność, miło i twórczo spędzało czas.
 • W naszym Przedszkolu dzieci zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im bezstresowy start w szkole.
 • Wychowankom stwarzamy serdeczną, troskliwą opiekę, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz ciepłą sprzyjającą  rozwojowi  atmosferę.
 • Wszystkim podopiecznym dajemy możliwość poznania swojego rodzinnego miasta i jego najbliższych okolic, tak by mogli stać się świadomymi obywatelami, związanymi uczuciowo z Krakowem. Zapewniamy warunki, które pozwolą dzieciom poznać historię, kulturę, tradycję Krakowa i regionu.
 • Uwrażliwiamy naszych wychowanków na potrzeby drugiego człowieka i środowiska, w którym żyje.
 • Zdobytą przez dzieci wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy do rozwijania ich zdolności i zainteresowań artystycznych.
 • Przygotowujemy dzieci do prezentowania swoich osiągnięć w środowisku poza przedszkolnym.
 • Rozbudzamy u dzieci zainteresowania historią, kulturą  i sztuką.
 • Dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych zapewniamy opiekę logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Każdy rodzic otrzymuje z naszej strony rzetelną informację o swoim dziecku, a w razie potrzeby może liczyć na  poradę i pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Ponadto nasze działania wspierane są przez specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mającej swoją siedzibę w Krakowie na ul. Popławskiego 17.
 • Dzieciom zdolnym stwarzamy możliwość rozwoju swoich pasji  poprzez udział w bezpłatnych zajęciach muzyczno- rytmicznych oraz kołach zainteresowań funkcjonujących na terenie naszego przedszkola (koło muzyczne, koło plastyczne, koło taneczne).
 • Wszystkie chętne dzieci mają możliwość pobierania bezpłatnej nauki języka angielskiego, religii i  gimnastyki korekcyjnej.
 •  Systematycznie włączamy rodziców naszych wychowanków w realizację zaplanowanych zadań.
 • Rodzice mają możliwość wyboru ilości posiłków z jakich będzie korzystało dziecko (śniadanie, obiad, podwieczorek). W jadłospisie przedszkola uwzględnia się indywidualne potrzeby dietetyczne (alergie pokarmowe).

Ramowy rozkład dnia:

630 – 815     schodzenie się dzieci, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne
815 – 830     przygotowanie do śniadania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
830 – 900     śniadanie
900 – 930     przygotowanie do zajęć programowych
930 – 1145   zajęcia programowe, spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali, zajęcia rozwijająca zainteresowania artystyczne
1200 – 1230  obiad, wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w czasie posiłku oraz czynności porządkowych po zakończeniu obiadu

Dzieci młodsze – grupy I i II

1230 – 1400  przygotowanie do odpoczynku poobiedniego „leżakowanie”
1400 – 1430  przygotowanie do podwieczorku
1430 – 1445  podwieczorek
1445 – 1700  praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela w ogrodzie lub sali

Dzieci starsze – grupy III – VI

1230 – 1300  poobiedni relaks – słuchanie bajek, muzyki
1300 – 1415  praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia dodatkowe
1415 – 1430  przygotowanie do podwieczorku
1430 – 1445  podwieczorek
1445 – 1700 praca indywidualna z dzieckiem, dowolna działalność dzieci pod kierunkiem nauczyciela w ogrodzie lub sali, zajęcia dodatkowe.

Nasze atuty:


    Cele jakie sobie stawiamy osiągamy poprzez:

 • wykształconą, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę pedagogiczną, wspomaganą przez fachowy personel obsługi.
 • systematyczne doposażanie bazy przedszkolnej w zabawki i pomoce dydaktyczne.
 • częsty kontakt dzieci ze sztuką, muzyką i formami teatralnymi.
 • uczestnictwo dzieci w konkursach, imprezach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje i placówki kulturalne.
 • indywidualizację procesu nauczania i wychowania z uwzględnieniem poziomu rozwoju każdego dziecka.

        Dzieci korzystają z :

 • jasnych przestronnych, kolorowo umeblowanych sal, bogato wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne
 • dużego ogrodu
 • nowocześnie wyposażonych łazienek

KONCEPCJA PRACY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 43

W KRAKOWIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1043 z 2006 z późn. zm)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
3. Statut Samorządowego Przedszkola Nr 43 w Krakowie

Wizja

Nasze Przedszkole

 • jest miejscem bezpiecznym, otwartym na potrzeby wychowanków i ich Rodziców
 • wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci, ułatwiając podjęcie nauki w szkole.
 • wprowadza swoich wychowanków w świat różnych dziedzin sztuki
 • dysponuje wysoko wykwalifikowaną i kompetentną kadrą pedagogiczną
 • zapewniamy bezpieczny pobyt, serdeczną troskliwą opiekę, wspieramy rodziców w procesie wychowania.
 • wpajamy zasady dobrego wychowania, uczymy szacunku dla drugiego człowieka oraz wrażliwości na potrzeby bliźnich,
 • wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności gwarantujące osiągnięcie gotowości szkolnej
 • rozbudzamy ciekawość poznawczą i rozwijamy aktywność twórczą dzieci,
 • stwarzamy dzieciom warunki do rozwijania swoich zainteresowań
  i zdolności artystycznych oraz prezentowania swoich osiągnięć
  w środowisku poza przedszkolnym.
 • umożliwiamy dzieciom kontakt z historią i sztuką, dzięki czemu wzbogacają oni swoje doświadczenia artystyczne oraz stają się wrażliwymi odbiorcami sztuki

Misja

W naszym przedszkolu

Cel główny:

Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, uczestniczenia w życiu społecznym, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych

Cele priorytetowe:

 1. Stymulowanie twórczej aktywności dziecka w celu rozwijania indywidualnych zdolności artystycznych.
 2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez poznawanie różnych dziedzin sztuki.
 3. Ukształtowanie pozytywnego stosunku do siebie, świata i wartości.
 4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne
  i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.

Model wychowanka

Wychowanek Przedszkola Nr 43:

 • zna i potrafi korzystać z najbliższego otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego
 • jest wrażliwym odbiorcą różnych dziedzin sztuki, chętnie z nią obcuje oraz uczestniczy w jej tworzeniu
 • wyraża zainteresowanie tworzeniem, odkrywaniem
 • poszukuje indywidualnych rozwiązań, przejawia indywidualny styl myślenia
 • potrafi działać, doświadczać, badać, eksperymentować, korzystać z różnych źródeł wiedzy
 • przejawia chęć poznawania świata
 • potrafi przestrzegać norm zachowań społecznie akceptowanych
 • posiada umiejętność współżycia w grupie, poszanowania i respektowania praw innych
 • radzi sobie z własnymi emocjami i właściwie reaguje na przejawy emocji innych oraz kontroluje własne zachowanie
 • jest dobrze wszechstronnie przygotowany do podjęcia nauki w szkole

Działania podejmowane przez:

Dzieci:

 • aktywny udział w zajęciach dydaktycznych i zabawach
 • uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań i innych zajęciach dodatkowych
 • udział w różnorodnych konkursach
 • uczestnictwo w wycieczkach i imprezach okolicznościowych

Nauczycieli:

 • stałe pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka
 • poznawanie i zaspokajanie potrzeb dzieci, indywidualizacja pracy
 • stała obserwacja postępów dziecka i określanie gotowości szkolnej
 • ścisła współpraca z rodzicami, doradztwo pedagogiczne