ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ANIOŁEK NAJŁADNIEJSZY III EDYCJA”

REGULAMIN KONKURSU

 1. ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 43 w Krakowie.

Dane kontaktowe: Samorządowe Przedszkole Nr 43 ul. Mazowiecka 45, 30-006 Kraków e-mail: konkursp43@o2.pl

II. UCZESTNICY:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. Dzieci 3- 4 lat
 2. Dzieci 5- 6 lat

III. CELE KONKURSU:

 • Stwarzanie okazji do wyrażania swoich emocji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi.
 • Stworzenie szansy na szerszą prezentację umiejętności twórczych dzieci.

VI. PREZENTACJA:

 • Temat pracy: „Aniołek najładniejszy”.
 • Technika i forma pracy jest dowolna- ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia. Zachęcamy Was do korzystania z materiałów naturalnych i recyklingowych.

V. KRYTERIA OCENY PRAC:

 • kreatywność,
 • estetyka,
 • użycie ciekawych form, technik wykonania pracy,
 • zgodność z tematem,
 • samodzielność

Prace będą oceniane w 4 kategoriach:

I. Płaska dzieci- 3-4 lata

II. Płaska dzieci- 5-6 lat

III. Przestrzenna- dzieci 3-4 lata

IV. Przestrzenna- dzieci 5-6 lat

VI. ZGŁOSZENIE:

 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 • Ostateczny termin składania prac do 30.12.2023r. (liczy się termin nadania na poczcie)
 • Do każdej pracy prosimy dołączyć zgodę podpisaną przez prawnych opiekunów dziecka biorącego udział w konkursie. (załącznik nr 1)
 • Każda praca musi być opatrzona wydrukowaną metryczką– (załącznik nr 2)
 • Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.
 • Prace można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres organizatora.
 • Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 43 w Krakowie oraz w holu przedszkola.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci z krakowskich przedszkoli.

VII. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest organizator.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania konkursu.
 • Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 • Przetwarzane dane osobowe zostały uzyskane od Opiekunów prawnych uczestników.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Ogłoszenie   wyników   nastąpi   w   dniu 10.01.2024r. na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 43 w Krakowie
 • Po tym terminie zaprosimy nauczycieli lub rodziców przygotowujących dzieci do konkursu do naszego przedszkola po odbiór dyplomów i nagród.
 • Nagrody nie odebrane w terminie do dwóch miesięcy od ogłoszenia wyników przechodzą na konto organizatora.

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania dla uczestników konkursu.